05/2013

Tvrtka počinje upotrebu jednog of najrenomiranijih i najopsežnijih
softverskih paketa za projektiranje širokog raspona strojarskih
instalacijskih sustava - Cymap.
Objedinjavanje svih glavnih proračunskih postupaka strojarskih instalacija
unutar jednog software-a, uz međusobnu dinamičku razmjenu informacija,
trajnu preglednost i kontrolu objedinjenih projektnih parametara za sve
sustave, mogućnost inteligentne koordinacije sustava po pitanju
parametara, koncepcija, kao i po pitanju prostornih rješenja, uz primjenu
svjetskih priznatih normi i pravila struke - sve to omogućuje uspješno i
efikasno projektiranje i najsloženijih građevina na hrvatskom tržištu.

Company commences use of one of the most renowned and the most
comprehensive software packages for design of wide range of mechanical
installation systems - Cymap.
Integrating all major calculation procedures within one software package,
with dynamic data exchange, permanent outline and control of integrated
design parameters for all systems, possibility of intelligent coordination in
respect to parameters, concepts and spatial issues, with use of globally
recognized standards and codes of practice - all that enables successful
and efficient design even for the most complex buildings in Croatian market.


12/2012

Tvrtka počinje upotrebu CADprofi softwarea za crtanje strojarskih
instalacijskih sustava.

Company commences use of CADprofi software for drafting of mechanical
installation systems


2011

Uvođenje obveznih novih elaborata kao priloga projektu, uvođenje niza
novih ovlaštenja za izdavanje elaborata te stalne izmjene regulative
stvaraju situaciju pravne nesigurnosti, neusklađenosti i velike otežanosti
primjene propisa, te velike birokratiziranosti u segmentima gdje bi
presudnu ulogu trebalo imati stručno znanje. Takav legislativni okvir u
građevinarstvu stvorio je snažnu blokadu svih vrsta investicija.

Mandatory introduction of new elaborates as attachments to design, new
licensing of persons authorized to issue such elaborates and  frequent
changes of legislation created conditions of legal instability, and strong
bureaucratisation of aspects in which specialist knowledge should take
precedence. Such legal frame created strong obstruction of all kinds of
investments.


01/2011

Tvrtka Integral Projekt počinje upotrebu software-a HSE za projektiranje
instalacija tople, hladne i pitke vode.

Company Integral Projekt commences use of HSE software for design of
hydronic and potable water systems.


11/2010

Produžuje se važenje alternativnog zakona o gradnju radi poticanja
ulaganja. Stječe se dojam da bi uređivanje osnovnog zakona o gradnji
umjesto donošenja dodatnih kompliciranih postupaka mnogo više
pridonijelo olakšavanju realizacije ulaganja

Validity of alternative building code is extende. There is strong impression
that better arranging of basic building code would help investment
realisation much more than introduction of complicated alternative
procedures.


06/2009

Počinje proces formiranja Hrvatske komore inženjera strojarstva, kao dio
razdvajanja inženjerskih komora u graditeljstvu. U vrijeme kad je
integriranje i bolja koordinacija struka svjetski trend, u Hrvatskoj se
inženjerske komore razdvajaju zbog nemogućnosti formuliranja
zajedničkih interesa. Ostaje nam nada da će formiranje odvojenih komora
omogućiti međusobno usklađivanje odnosa na ravnopravnim osnovama i
načelima zadovoljavanja legitimnih interesa svih strana.

Beginning of founding process of Croatian Chamber of Mechanical
Engineers, as a part of engineers' chambers general separation process. In
times when improved integration and coordination of construction
specialties is global trend, Croatia experiences separation process as a
consequence of impossibility that different specialties align common
interests. We remain in hope that separate chambers founding will enable
mutual alignment of  relations on equal grounds and principles of satisfying
legitimate interests of all sides.


10/2008

Novi propis od značaja za strojarsku struku:
Tehnički propis o sustavima
grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/2008) mali je ali značajan korak u
smislu poboljšanja zakonodavnog statusa strojarskih sustava u okviru
komercijalne gradnje

New regulation related to mechanical services, Technical directive for
heating and cooling systems in buildings (NN 110/2008), is small but
significant step in process of improving mechanical services status in aspect
of law regulation within commercial construction field.


10/2007

Tvrtka Integral Projekt započinje s redovitom uporabom IntegraCAD
softwarea za projektiranje strojarskih instalacija

Company Integral Projekt commences use of IntegraCAD, software for
design of mechanical installations

02(10/2007

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo Izmjene i dopune GUP-a.
Povećanjem građevinskih zona očekuje se stvaranje uvjeta za realizaciju
niza novih investicijskih projekata.

City Council of Dubrovnik has adopted Changes and Additions to General
Urbanistic Plan. It is expected that resulting increase of building zone areas
will enable realisation of number of new investment projects.


01/10/2007

Stupio na snagu novi
Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07). S
obzirom na sadašnje stanje prakse provođenja građevinske regulative, u
ovom trenutku je neizvjesno kako će Zakon utjecati na građevinsku praksu.

New Construction and Urban Planning Act (NN 76/07) has been put in force.
With regards to recent state of building legislation implementation practice,
it is not predictable at the moment how the Act will affect construction
practice.


19/03/2007

Graditeljski zamah u Dubrovniku - U ovom trenutku u tijeku je cijeli niz
rekonstrukcija hotela u Dubrovniku. Trenutačno se radovi izvode na:
-Hotel Libertas
-Hotel Neptun
-Hotel Excelsior
-Hotel Argosy
-Hotel Lero
-Hotel Park
-Hoteli Plat (Plat)
-Vrtovi sunca (Orašac)

U planu za blisku budućnost su:
-Hotel Lapad
-Hotel Plakir
-Hotel Tirena

Construction boom in Dubrovnik - At this very moment there is a number of
hotel reconstructions in Dubrovnik. Currently the works are being executed
at:
-Hotel Libertas
-Hotel Neptun
-Hotel Excelsior
-Hotel Argosy
-Hotel Lero
-Hotel Park
-Hoteli Plat (Plat)
-Vrtovi sunca (Orašac)

Near future plans comprise:
-Hotel Lapad
-Hotel Plakir
-Hotel Tirena


26/01/2007

Donesena su dva važna nova propisa iz oblasti strojarske struke koji se
odnose na gradnju:

1 -
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i
klimatizacije zgrada  ( „Narodnie novine“ br. 03/2007)

2 - Tehnički propis za dimnjake u građevinama ( „Narodne novine“ br.
03/2007)

The new directives very important for mechanical/thermo-technical trades in
construction industry are established:

1- Technical directive for ventilation, partial air conditioning and air
conditioning of buildings ("Official Gazette" 03/2007)

2 - Technical directive for flues in buildings ("Official Gazette" 03/2007)

Iako u novim propisima postoje nedostaci koji će se morati otklanjati u
skoroj budućnosti, ovi propisi su značajni iz aspekta hrvatske regulative jer
nameću kvalitetu mikroklime građevina kao zakonsku obvezu, čime se
bitno utječe na zaštitu zdravlja korisnika građevine, dok je posljednjih 15-
20 godina ovo područje bilo zakonski neregulirano.

Although shortcomings exist in new regulations, this is significant moment  
for the state of Croatian legislation as quality of micro-climate conditions is
imposed by these regulations, which significantly affects building user's
health protection - in last 15-20 years this domain was not regulated by laws.

Za daljnje korisne informacije posjetite stranicu
Hrvatske komore inženjera
strojarstva
For further useful information visit the web site of  Croatian Chamber of
Mechanical Engineers
Novosti/News