Usluge prema vrsti / Services according to type:
Stručni nadzor

Stručni nadzor sukladno važećoj-obveznoj građevnoj regulativi.


                    - Temeljni sadržaj usluge stručnog nadzora:

Tijekom obavljanja usluge stručnog nadzora, osoba odgovorna za nadzor je obvezna:
•        provjeravati izvode li se radovi u skladu s građevnom dozvolom i važećim propisima
•        koordinirati rad svih sudionika u gradnji, koji su u neposrednoj ugovornoj obvezi s investitorom
•        nadzor provoditi svakodnevno i ažurno u skladu s dinamikom izvođenja radova
•        podnositi odgovarajuće izvještaje investitoru o stanju radova u svezi s trošenjem sredstava, rokovima i     kakvoćom izvedenih radova
•        davati odgovarajuće naloge o izvođenju određenih radova izvođaču, u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka,
a radi sprečavanja težih posljedica koji bi nastupili neizvođenjem tih radova
•        izrada propisanog izvješća za tehnički pregled i sudjelovanje u postupku tehničkog pregleda


                    
- Stručni nadzor također obuhvaća:

Sadržaj usluge nadzora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru:
•        trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, situacija, proračuna razlike
u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava
u odnosu na postavke iz investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih
mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa),
•        održavanja ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema operativnom
planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće
kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom, opremom i alatima prema operativnom planu, pregled
eventualnog rebalansa plana, kontrola međurokova i sl.),
•        kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu
rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvođača, prisutnost pri uzimanju uzoraka za
ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice,
betonare, asfaltne baze, separacije, limarske, bravarske i predmontažne radionice i dr., preuzimanje opreme,
organiziranje kontrolnih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje
mjera za otklanjanje nedostataka i dr.):
•        izgradnje prema građevnoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola dimenzija, tlocrtnih gabarita, dispozicije,
načina postavljanja, učvršćenja i/ili spajanja, osne i plošne precizne poravnanosti, upotrebe materijala prema
projektu, provođenja koncepcije građevine, sustava, podsustava i funkcionalnih cjelina građevine prema projektu,
tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje pojedinih detalja i sl.),
•        ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji i analize,
sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji,
sudjelovanje u postupku probnog rada, primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to
ovlašten od naručitelja).

(Na osnovi članaka 227 i 228
Pravilnika o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu
NN 85/99)
                    
Po našem mišljenju, za investitora
najpovoljniji pristup prema stručnom nadzoru jest u jednu cjelovitu uslugu
objediniti zakonski obvezne elemenate stručnog nadzora s aktivnostima cjelokupne brige/kontrole ključnih
poslovnih elemenata vođenja investicije:
-   kvalitete
-   rokova   i
-   budžeta.
Usluge koje možemo ponuditi / Services We Can Provide